नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
भेरी अस्पताल
नेपालगन्ज, बाँके
फारम
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 Billing Requisition Form फारम 2079-08-29 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्
2 BLOOD REQUISITION, CROSS-MATCH & TRANSFUSION RECORD फारम 2079-08-29 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्
3 Blood Transfusion Report फारम 2079-08-29 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्
4 Pre Labor फारम 2079-07-02 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्