नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
भेरी अस्पताल
नेपालगन्ज, बाँके
कानूनी दस्तावेज
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 Population Policy कानूनी दस्तावेज 2079-06-11 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
2 राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति कानूनी दस्तावेज 2079-06-11 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
3 राष्टि स्वास्थ्य नीति २०७१ कानूनी दस्तावेज 2079-06-11 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
4 Adolescent Health Strategy कानूनी दस्तावेज 2079-06-01 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
5 Ambulance Service Guideline कानूनी दस्तावेज 2079-06-01 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
6 Gender Equity and Social Inclusion Stratety कानूनी दस्तावेज 2079-06-01 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
7 राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति- २०७6 कानूनी दस्तावेज 2079-06-01 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्