नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
भेरी अस्पताल
नेपालगन्ज, बाँके
एन् तथा नियम
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 Population Policy एन् तथा नियम 2079-06-11 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
2 राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति एन् तथा नियम 2079-06-11 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
3 राष्टि स्वास्थ्य नीति २०७१ एन् तथा नियम 2079-06-11 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
4 Adolescent Health Strategy एन् तथा नियम 2079-06-01 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
5 Ambulance Service Guideline एन् तथा नियम 2079-06-01 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
6 Gender Equity and Social Inclusion Stratety एन् तथा नियम 2079-06-01 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्